ค้นหาข่าว [ปัจจุบัน/ย้อนหลัง]

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 27 สิงหาคม 2558 ]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 19 สิงหาคม 2558 ]
 • ประกาศ เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน พ.ศ.๒๕๕๘ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งเลขที่ ๐๐๑๘ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 14 สิงหาคม 2558 ]
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 13 สิงหาคม 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 7 สิงหาคม 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 28 กรกฎาคม 2558 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 2 กันยายน 2558 ]
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 29 กรกฎาคม 2558 ]

ประกาศผลสอบคัดเลือก
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 31 สิงหาคม 2558 ]
 • ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 29 กรกฎาคม 2558 ]
 • ประกาศ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) งบเงินรายได้ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัด กองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 29 กรกฎาคม 2558 ]
1  
ทั้งหมด : 11 เรื่อง / 1 หน้า