ค้นหาข่าว [ปัจจุบัน/ย้อนหลัง]

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร
 • ประกาศ เรื่องการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งเลขที่ ๐๐๑๘
  [ วันที่ลงข่าว : 13 พฤศจิกายน 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 13 พฤศจิกายน 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่๔๐/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 10 พฤศจิกายน 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่๔๓/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 10 พฤศจิกายน 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่๔๑/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 10 พฤศจิกายน 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่๔๒/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 10 พฤศจิกายน 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 29 ตุลาคม 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน งบเงินรายได้อื่นๆ งานจัดเก็บและหารายได้ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘ ตำแหน่ง คนงาน ประจำงานจัดเก็บและหารายได้ สังกัดหน่วยงานการเงิน จำนวน ๓ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 29 ตุลาคม 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 21 ตุลาคม 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๘ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 16 ตุลาคม 2558 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่๓๔/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 25 พฤศจิกายน 2558 ]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่๓๙/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 25 พฤศจิกายน 2558 ]

ประกาศผลสอบคัดเลือก
1  
ทั้งหมด : 12 เรื่อง / 1 หน้า