ค้นหาข่าว [ปัจจุบัน/ย้อนหลัง]

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ สังกัดคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๕๔/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 15 ธันวาคม 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 8 ธันวาคม 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๕๒/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 8 ธันวาคม 2557 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่๓๑/๒๕๕๗ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนาม สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 3 ธันวาคม 2557 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่๓๐/๒๕๕๗ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ชาย) สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 3 ธันวาคม 2557 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่๓๒/๒๕๕๗ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบ สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 3 ธันวาคม 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ประจำหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 25 พฤศจิกายน 2557 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 9 ธันวาคม 2557 ]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรการศึกษาพิเศษ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 9 ธันวาคม 2557 ]
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 9 ธันวาคม 2557 ]
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทาลัย (สายวิชาการ) สังกัดคณะอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม จำนวน ๓ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 8 ธันวาคม 2557 ]
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๔๘/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 8 ธันวาคม 2557 ]
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๔๗/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 8 ธันวาคม 2557 ]
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) ประจำศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา(สนามกอล์ฟ) งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ ตำแหน่ง คนงานประจำสนามกอล์ฟ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 4 ธันวาคม 2557 ]
 • ประกาศผลการสอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๖๐ ของพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๗ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 4 ธันวาคม 2557 ]
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๗ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 19 พฤศจิกายน 2557 ]

ประกาศผลสอบคัดเลือก
 • ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 22 ธันวาคม 2557 ]
 • ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๔๘/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 22 ธันวาคม 2557 ]
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๗ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 19 ธันวาคม 2557 ]
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่๔๑/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 12 ธันวาคม 2557 ]
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่๔๐/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 12 ธันวาคม 2557 ]
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่๒๗/๒๕๕๗ ตำแหน่ง คนงาน ประจำสนามกอล์ฟ งานจัดเก็บและรายได้ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 12 ธันวาคม 2557 ]
1   2   [ ถัดไป ] [ ท้ายสุด ]
ทั้งหมด : 22 เรื่อง / 2 หน้า