ค้นหาข่าว [ปัจจุบัน/ย้อนหลัง]

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สังกัดอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 22 พฤษภาคม 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 20 พฤษภาคม 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานประปา)สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 20 พฤษภาคม 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 20 พฤษภาคม 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 20 พฤษภาคม 2558 ]
 • ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 20 พฤษภาคม 2558 ]
 • ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 20 พฤษภาคม 2558 ]
 • ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 20 พฤษภาคม 2558 ]
 • ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 20 พฤษภาคม 2558 ]
 • ประกาศ เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งเลขที่ ๐๐๑๘ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 7 พฤษภาคม 2558 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศผลสอบคัดเลือก
1  
ทั้งหมด : 10 เรื่อง / 1 หน้า