ค้นหาข่าว [ปัจจุบัน/ย้อนหลัง]

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 28 กรกฎาคม 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 28 กรกฎาคม 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 15 กรกฎาคม 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 15 กรกฎาคม 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 15 กรกฎาคม 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่๑๕/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 1 กรกฎาคม 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่๑๔/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 1 กรกฎาคม 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลุกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 19 มิถุนายน 2558 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 29 กรกฎาคม 2558 ]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สังกัดคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 24 กรกฎาคม 2558 ]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 24 กรกฎาคม 2558 ]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 24 กรกฎาคม 2558 ]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 24 กรกฎาคม 2558 ]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 24 กรกฎาคม 2558 ]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 24 กรกฎาคม 2558 ]

ประกาศผลสอบคัดเลือก
 • ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 29 กรกฎาคม 2558 ]
 • ประกาศ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) งบเงินรายได้ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัด กองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 29 กรกฎาคม 2558 ]
 • ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้โรงเรียนสาธิตฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ ตำแหน่ง ครูผู้สอนชาวต่างชาติ ประจำโรงเรียนสาธิตฯ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 23 กรกฎาคม 2558 ]
 • ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน)งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 21 กรกฎาคม 2558 ]
 • ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน)ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานประปา)สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 20 กรกฎาคม 2558 ]
1   2   [ ถัดไป ] [ ท้ายสุด ]
ทั้งหมด : 20 เรื่อง / 2 หน้า